دولت ترکیه، پ.کا.کا و مسئله کرد
پیرامون نشست هشتم نهادهای همبستگی – بخش پایانی

bptv_053.mp3

مقاومت مردم کوبانی در برابر دولت اسلامی اولین اتحادیه کارگری در ایران bptv_007.mp3 … [CLICK TO READ MORE]

میزگرد: راه‌کارهای کارگران کردستان برای رفع ستم ملی

شرکت کنندگان: یدی عزیزی از بنیان‌گزاران اتحادیه کارگری صنعتگر سنندج در سال 1364. بهزاد سهرابی: عضو سابق کمیته هماهنگی… و عضو انجمن کارگری جمال چراغ‌ویسی. علی خدری: عضو انجمن کارگری جمال چراغ‌ویسی. ابراهیم شیخانی و ایرج آذرین از اعضای اتحادسوسیالیستی کارگری


bptv_46