توافق هسته‌ای و بحران اقتصادی ایران
پیرامون نشست هشتم نهادهای همبستگی (بخش اول)

bptv_052.mp3

خیزش ۸۸ (بخش سوم): راه‌خل انتخاباتی و راه‌حل انقلابی

تاثیر توافق اتمی – محمدحسین مهرزاد

موفقیت حزب دمکراتیک خلق‌های ترکیه

bptv_049.mp3

مبارزه برای افزایش دستمزدها در فاز تازه خامنه‌ای در آستانه نوشیدن جام زهر هسته‌ای مروری بر اعتصاب معدن‌چیان انگلیس – بخش اول کمپین‌های همبستگی در خارج، امتداد جنبش کارگری در داخل – بخش دوم: تشکیل کمیته‌های همبستگی bptv_032.mp3 … [CLICK TO READ MORE]

مذاکرات اتمی و توهم حقوق بشر و گشایش سیاسی ستار بهشتی، ژورنالیست طبقه‌ی کارگر سیر تا کنونی ایجاد تشکل‌های توده‌ای کارگران bptv_016.mp3 … [CLICK TO READ MORE]