توافق هسته‌ای و بحران اقتصادی ایران
پیرامون نشست هشتم نهادهای همبستگی (بخش اول)

bptv_052.mp3

ارتجاع اسلام سیاسی و کشتار کاریکاتوریست‌ها قتل عام شارلی ابدو در پاریس مروری بر سیر جنبش کارگری در کردستان (بخش دوم) bptv_022.mp3 … [CLICK TO READ MORE]

رابطه‌ی حزب طبقه‌ی کارگر و تشکل‌های توده‌ای کارگری کانون مدافعان و تابلو تشکل سراسری کارگری(به‌ زبان کردی) … [CLICK TO READ MORE]

مقاومت مردم کوبانی در برابر دولت اسلامی اولین اتحادیه کارگری در ایران bptv_007.mp3 … [CLICK TO READ MORE]