داعش و کشتار جوانان سوسیالیست در ترکیه
خشونت و انقلاب

bptv_050.mp3