اخباری از کارگران زندانی بیکاری در افغانستان اجرای برجام و اقتصاد ایران … [CLICK TO READ MORE]

اخباری از کارگران زندانی – حوری صهبا

خیزش ۸۸ (بخش چهارم): ناکافی بودن تظاهرات توده‌ای

در دفاع از بیانیه سه میلیونی

bptv_054.mp3

توافق هسته‌ای و بحران اقتصادی ایران
پیرامون نشست هشتم نهادهای همبستگی (بخش اول)

bptv_052.mp3

اخباری از کارگران زندانی : حوری صهبا
بحران یونان و استراتژی کارگران : مصاحبه با ایرج آذرین

bptv_051.mp3

اخباری از کارگران زندانی
عروج سوسیالیسم کارگری (بخش پنجم): پاسخ به چند سوال

bptv_048.mp3