میزگرد: راه‌کارهای کارگران کردستان برای رفع ستم ملی

شرکت کنندگان: یدی عزیزی از بنیان‌گزاران اتحادیه کارگری صنعتگر سنندج در سال 1364. بهزاد سهرابی: عضو سابق کمیته هماهنگی… و عضو انجمن کارگری جمال چراغ‌ویسی. علی خدری: عضو انجمن کارگری جمال چراغ‌ویسی. ابراهیم شیخانی و ایرج آذرین از اعضای اتحادسوسیالیستی کارگری


bptv_46