بهنام، تو باید بمانی! آتنا فرقدانی، سحر گم‌شده اقتصاد ایران و دوراهی سرنوشت مروری بر سیر جنبش کارگری در کردستان (بخش سوم) bptv_023.mp3 … [CLICK TO READ MORE]

ارتجاع اسلام سیاسی و کشتار کاریکاتوریست‌ها قتل عام شارلی ابدو در پاریس مروری بر سیر جنبش کارگری در کردستان (بخش دوم) bptv_022.mp3 … [CLICK TO READ MORE]

سیر تا کنونی ایجاد تشکل‌های توده‌ای کارگران (بخش پایانی) مروری بر سیر جنبش کارگری در کردستان (بخش اول) bptv_020.mp3 … [CLICK TO READ MORE]