قتل محمد‌علی میرزایی، نماینده معدن‌چیان معدنجو

آتنا فرقدانی را آزاد کنید!

خیزش ۸۸ – بخش اول: دستاوردها

عروج سوسیالیسم کارگری (۴) – استراتژی تشکل محور

bptv_045.mp3

سیر تا کنونی ایجاد تشکل‌های توده‌ای کارگران (بخش پایانی) مروری بر سیر جنبش کارگری در کردستان (بخش اول) bptv_020.mp3 … [CLICK TO READ MORE]

گران شدن نان و اتحاد کارگری برای اضافه دستمزد سیر تا کنونی ایجاد تشکل‌های توده‌ای کارگران (بخش دوم) اولین تشکل کارگران صنعت نفت (اعتصاب ۱۳۰۸) bptv_018.mp3 … [CLICK TO READ MORE]

رابطه‌ی حزب طبقه‌ی کارگر و تشکل‌های توده‌ای کارگری کانون مدافعان و تابلو تشکل سراسری کارگری(به‌ زبان کردی) … [CLICK TO READ MORE]

مذاکرات اتمی و توهم حقوق بشر و گشایش سیاسی ستار بهشتی، ژورنالیست طبقه‌ی کارگر سیر تا کنونی ایجاد تشکل‌های توده‌ای کارگران bptv_016.mp3 … [CLICK TO READ MORE]