جنایت هولناک ارتجاع اسلامی

کمپین‌های همبستگی در خارج، امتداد جنبش کارگری در داخل – بخش سوم

مروری بر اعتصاب معدن‌چیان انگلیس – بخش پایانی

bptv_033.mp3

مبارزه برای افزایش دستمزدها در فاز تازه خامنه‌ای در آستانه نوشیدن جام زهر هسته‌ای مروری بر اعتصاب معدن‌چیان انگلیس – بخش اول کمپین‌های همبستگی در خارج، امتداد جنبش کارگری در داخل – بخش دوم: تشکیل کمیته‌های همبستگی bptv_032.mp3 … [CLICK TO READ MORE]

مقاومت مردم کوبانی در برابر دولت اسلامی اولین اتحادیه کارگری در ایران bptv_007.mp3 … [CLICK TO READ MORE]