مبارزه برای افزایش دستمزدها در فاز تازه خامنه‌ای در آستانه نوشیدن جام زهر هسته‌ای مروری بر اعتصاب معدن‌چیان انگلیس – بخش اول کمپین‌های همبستگی در خارج، امتداد جنبش کارگری در داخل – بخش دوم: تشکیل کمیته‌های همبستگی bptv_032.mp3 … [CLICK TO READ MORE]

گران شدن نان و اتحاد کارگری برای اضافه دستمزد سیر تا کنونی ایجاد تشکل‌های توده‌ای کارگران (بخش دوم) اولین تشکل کارگران صنعت نفت (اعتصاب ۱۳۰۸) bptv_018.mp3 … [CLICK TO READ MORE]

مروری بر تجربه‌ی انقلاب اکتبر (3) میراث انقلاب اکتبر گفتگو با ایرج آذرین bptv_54 … [CLICK TO READ MORE]

مروری بر تجربه‌ی انقلاب اکتبر (2) دولت شوراها و مسئله‌ی دموکراسی گفتگو با ایرج آذرین bptv_53 … [CLICK TO READ MORE]