اتحاد کارگران و معلمان برای حداقل دستمزد ۳ میلیونی

تعرض به فعالین کارگری، نشانه استیصال رژیم اسلامی

در باره انجمن کارگری جمال چراغ‌ ویسی

کمپین‌های همبستگی در خارج (۶) – انجمن جمال چراغ‌ویسی

bptv_037.mp3

رژیم اسلامی، داعش اصلی گران شدن نان و مبارزه‌ی کارگران اولین تشکل کارگران صنعت نفت (بخش دوم) – اعتصاب ۱۳۰۸ bptv_019.mp3 … [CLICK TO READ MORE]