اخباری از کارگران زندانی بیکاری در افغانستان اجرای برجام و اقتصاد ایران … [CLICK TO READ MORE]

اخباری از کارگران زندانی – حوری صهبا

خیزش ۸۸ (بخش چهارم): ناکافی بودن تظاهرات توده‌ای

در دفاع از بیانیه سه میلیونی

bptv_054.mp3

دولت ترکیه، پ.کا.کا و مسئله کرد
پیرامون نشست هشتم نهادهای همبستگی – بخش پایانی

bptv_053.mp3

خیزش ۸۸ (بخش دوم): بی اعتباری رژیم اسلامی در منطقه

انتخابات ترکیه (بخش اول): زمینه‌های اقتصادی – سیاسی

bptv_046.mp3