گفتگوی علیرضا کیا با ایرج آذرین بحران یونان وتاثیرات آن درنظام سرمایه داری … [CLICK TO READ MORE]

اخباری از کارگران زندانی : حوری صهبا
بحران یونان و استراتژی کارگران : مصاحبه با ایرج آذرین

bptv_051.mp3

داعش و کشتار جوانان سوسیالیست در ترکیه
خشونت و انقلاب

bptv_050.mp3