عروج سوسیالیسم کارگری (بخش دوم) – تفاوت‌ها

دستمزدهای فلاکت‌بار و بحران اقتصادی (بخش اول)

bptv_043.mp3

اتحاد کارگران و معلمان برای حداقل دستمزد ۳ میلیونی

تعرض به فعالین کارگری، نشانه استیصال رژیم اسلامی

در باره انجمن کارگری جمال چراغ‌ ویسی

کمپین‌های همبستگی در خارج (۶) – انجمن جمال چراغ‌ویسی

bptv_037.mp3

شادی چشم‌انداز پایان حماقت هسته‌ای

جشن و عزا برای تسلیم رژیم اسلامی

bptv_034.mp3

بهنام، تو باید بمانی! آتنا فرقدانی، سحر گم‌شده اقتصاد ایران و دوراهی سرنوشت مروری بر سیر جنبش کارگری در کردستان (بخش سوم) bptv_023.mp3 … [CLICK TO READ MORE]