گفتگوی علیرضا کیا با ایرج آذرین بحران یونان وتاثیرات آن درنظام سرمایه داری … [CLICK TO READ MORE]

اخباری از کارگران زندانی : حوری صهبا
بحران یونان و استراتژی کارگران : مصاحبه با ایرج آذرین

bptv_051.mp3

عروج اسلام سیاسی و پاسخ سوسیالیست‌ها انقلاب بهمن: خمینیسم و جنبش توده‌ای ارتجاعی bptv_026.mp3 … [CLICK TO READ MORE]

اعتصاب معلمان: «مشکل ما حل نشه، مدرسه تعطیل میشه!» تاریخ نگاری انقلاب بهمن bptv_57_nu.mp3 … [CLICK TO READ MORE]

مروری بر تجربه‌ی انقلاب اکتبر (3) میراث انقلاب اکتبر گفتگو با ایرج آذرین bptv_54 … [CLICK TO READ MORE]