عبور زنان از خطوط قرمز رژیم اسلامی

در باره کار خانه‌داری

جنبش شورایی کارگران و انقلاب بهمن (بخش دوم و پایانی)

بیانیه تشکل‌های مستقل کارگری پیرامون تعیین حداقل مزد معادن ایران و فجایع سرمایه انقلاب بهمن و جنبش شورایی bptv_028.mp3 … [CLICK TO READ MORE]

اتحاد کارگری برای اضافه دستمزد خمینیسم و شکل گیری بلوک قدرت bptv_027.mp3 … [CLICK TO READ MORE]

عروج اسلام سیاسی و پاسخ سوسیالیست‌ها انقلاب بهمن: خمینیسم و جنبش توده‌ای ارتجاعی bptv_026.mp3 … [CLICK TO READ MORE]