۱) بوش و بلر جنایتکاران جنگی – رضا مقدم
۲) تجارب روز کارگر پس از انقلاب بهمن (بخش دوم) – محمدحسین مهرزاد