۱) اتحاد علیه بیکاری، یک نیاز طبقاتی – سیروان پرتونوری
۲) ناسیونالیسم کرد، مبارزه مسلحانه و کارگران – ابراهیم شیخانی