۱) منتظری و ماهیت طبقاتی کشتار ۶۷ – رضا مقدم
۲) گزارش سیاسی کنفرانس دوازدهم اتحاد سوسیالیستی کارگری (۳) – رضا مقدم

Comments are closed.