ا) اخباری از کارگران زندانی – پروانه وزیری

۲) گزارش سیاسی کنفرانس دوازدهم اتحاد سوسیالیستی کارگری (بخش اول) – رضا مقدم

۳) تجارب روز کارگر پس از انقلاب بهمن (بخش چهارم) – محمدحسین مهرزاد

Comments are closed.