۱) منتظری و ماهیت طبقاتی کشتار ۶۷ – رضا مقدم
۲) گزارش سیاسی کنفرانس دوازدهم اتحاد سوسیالیستی کارگری (۳) – رضا مقدم

۱) در سالگرد تولد ستار بهشتی – پروانه وزیری

2) گزارش سیاسی کنفرانس دوازدهم اتحاد سوسیالیستی کارگری (۲) – رضا مقدم

3) تجارب روز کارگر پس از انقلاب بهمن (۵) – محمدحسین مهرزاد

ا) اخباری از کارگران زندانی – پروانه وزیری

۲) گزارش سیاسی کنفرانس دوازدهم اتحاد سوسیالیستی کارگری (بخش اول) – رضا مقدم

۳) تجارب روز کارگر پس از انقلاب بهمن (بخش چهارم) – محمدحسین مهرزاد

۱) حمله جنایتکارانه رژیم اسلامی به مردم کردستان – سیروان پرتونوری
۲) منتظری، خمینی و کشتار ۶۷ (قسمت دوم) – محمدحسین مهرزاد
۳) کودکان کار – پروانه وزیری